Statut Żłobka Nr 1

STATUT

STATUT ŻŁOBKA NR 1
W AUGUSTOWIE

§ 1

Żłobek Nr 1 w Augustowie zwany dalej żłobkiem działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech”
  (Dz. Ust. z dnia 03 marca 2011r.).

§ 2

 1. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

 2. Opieka sprawowana jest nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 4 lat.

 3. W chwili przekroczenia trzech lat, dziecko pozostaje w placówce do końca roku
  szkolnego tj. do 31 sierpnia danego roku.

 4. Nowy rok szkolny zaczyna się od 1 września danego roku.

 5. Zapewniamy opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

 6. Stworzone są warunki do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego.

§ 3

Organizacja żłobka

 1. Szczegółową organizację zadań opiekuńczo - wychowawczych określa regulamin
  pracy opiekuńczo - wychowawczy zatwierdzony przez dyrektora w porozumieniu
  z pracownikami żłobka.

§ 4

Czas pracy żłobka

 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z 1 - miesięczną przerwą w okresie wakacji
  (wolnym miesiącem jest lipiec każdego roku).

 2. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie
  względem każdego dziecka. Żłobek jest czynny od 6.00 - 16.00 od poniedziałku do
  piątku.

§ 5

Zasady korzystania z wyżywienia

 1. Dzieciom przebywającym w żłobku zapewnia się cztery świeże posiłki dziennie.

 1. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci
  w żłobku. Opłata dzienna za żywienie wynosi 5,00 zł.

§ 6

Wychowankowie żłobka

 1. W żłobku tworzy się grupy wg kryterium rozwojowego dzieci.

 2. Rodzice ubiegający się o miejsce dziecka w żłobku, zobowiązani są do pobrania
  i złożenia ankiety. Ankiety do pobrania dostępne są na poszczególnych grupach,
  w pokoju opłat oraz na stronie internetowej żłobka w zakładce załatwianie spraw.

 3. Nabór dzieci do żłobka odbywa się od 1 marca do 31 marca w danym roku.

 4. Dzieci są przyjmowane również w ciągu roku jeśli są wolne miejsca.

 5. Poza kolejnością dyrektor żłobka przyjmuje dzieci osierocone.

 6. Dziecko przebywające w żłobku ma prawo do właściwie zorganizowanej opieki
  pielęgnacyjno- wychowawczej i edukacyjnej.

 7. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź
  psychicznej.

 8. Ochrony i poszanowania godności osobistej.

§ 7

Gospodarka finansowa żłobka

 1. Żłobek jest jednostką organizacyjną Miasta Augustowa działającą w formie
  jednostki budżetowej.

 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej żłobka określają odrębne przepisy.

 1. Środki finansowe żłobka są przeznaczane w szczególności na:

 1. płace pracowników i pochodne

 1. bieżące opłaty (ciepło, energia itd.), drobne remonty

 1. zakup materiałów do opieki nad dziećmi oraz innych urządzeń niezbędnych do
  funkcjonowania żłobka.

§ 8

Obowiązki rodzica, opiekuna prawnego dziecka

 1. Do żłobka należy przyprowadzać dzieci zdrowe

 2. Rodzic ma obowiązek poinformowania opiekunkę o wszelkich sytuacjach
  i zachowaniach dziecka w domu np.:

  1. że w domu gorączkowało, miało luźne stolce, bądź wymiotowało,

  2. zgłosić wszelkie upadki, urazy, siniaki,

  3. dostarczyć środki higieny osobistej, bielizny, pościeli itd., zgodnie z informacją wywieszoną w placówce

§ 9

Główne zadania żłobka

1. Stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego.

2. Stosowanie odpowiedniego, zgodnie z wymogami zdrowia, żywienia dietetycznego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami przewodu pokarmowego.

3. Udzielanie informacji i rozmowy z rodzicami, o zachowaniu się i osiągnięciach dziecka.

4. Współdziałanie z rodziną w zakresie wychowania dzieci.

5. Przygotowanie dzieci do przedszkola

§ 10

 1. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Prawa i obowiązki pracowników żłobka określają odrębne przepisy.

 3. Dyrektor żłobka ma prawo do skreślenia z listy dzieci uczęszczających w przypadku uchylania się rodziców - opiekunów od terminowego uiszczania należnych opłat.

 4. Rada Miejska w Augustowie ustala opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym.

 1. ustala miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Nr 1 prowadzonym przez Miasto Augustów, w wysokości 160,00 zł.,

 2. opłata, o której mowa, nie obejmuje świadczeń zdrowotnych,

 3. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku dokonuje Burmistrz Miasta po zaopiniowaniu wniosku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Dyrektora Żłobka.

Augustów, dnia 01.09.2015 r.

Metryka strony

Udostępniający: BIP Żłobka nr 1 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Grażyna Witkowska

Wprowadzający: Grażyna Witkowska

Data modyfikacji: 2016-02-15

Opublikował: Wiesława Sawicka

Data publikacji: 2016-02-15