Deklaracja dostępności serwisu

Żłobek nr 1 w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego .

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-04-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Polkowska, adres poczty elektronicznej zlobek@post.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 643 24 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Żłobek Nr 1 w Augustowie

Adres organu odwoławczego: Ul. Kilińskiego 6, 16-300 Augustów.

Adres e-mail organu odwoławczego: zlobek@post.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 643 24 69

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kilińskiego, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach otarcia placówki. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio dla zaopatrzenia, które w razie konieczności może być użyte jako ewakuacyjne.
2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są wszyscy pracownicy.
3. W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada windy.
4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
5. Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym.
6. W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.