Biuletyn Informacji Publicznej Żłobka nr 1 w Augustowie

Żłobek nr 1 w Augustowie

 

ul.Kilińskiego 6

16-300 Augustów

woj. Podlaskie

telefon: 87 643 24 69

e-mail: zlobek@zlobek.augustow.eu


Godziny Pracy:

Poniedziałek: 06:00 - 16:00

Wtorek:           06:00 - 16:00

Środa:              06:00 - 16:00

Czwartek:       06:00 - 16:00

Piątek:             06:00 - 16:00

Sobota:            Zamknięte

Niedziela:        Zamknięte

Lista aktualności

 • O nas

  2016-01-11 00:00:00

  Żłobek nr 1 w Augustowie zlokalizowany jest przy ulicy Kilińskiego 6 blisko centrum, sąsiaduje z Przedszkolem nr 4. Od frontu znajduje się przepiękny ogród z placem zabaw. Plac zabaw wyposażony jest w różnorodne atrakcje dla dzieci. Teren całego żłobka jest ogrodzony a więc dostępny tylko dla dzieci żłobkowych, Miejsce te jest bezpieczne i przyjazne, daje im możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu podczas gier i zabaw oraz zwiększenia ich aktywności fizycznej w estetycznym i kolorowym otoczeniu. Żłobek to placówka prowadząca działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz edukacyjna dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Placówka jest w stanie przyjąć 116 dzieci.

 • Budżet na 2015 r.

  2015-12-31 00:00:00

  Budżet na 2015 rok wynosił 842.278,00

 • Organy żłobka

  2015-12-31 00:00:00

  Dyrektorem Żłobka Nr 1 w Augustowie jest Grażyna Polkowska Głównym księgowym jest Wiesława Sawicka

 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  2015-08-21 00:00:00

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównego Księgowego w Żłobku Nr 1 w Augustowie ul. Kilińskiego 6 Nabór przeprowadziła komisja w składzie: Przewodnicząca komisji: Grażyna Witkowska - Dyrektor Żłobka Członek komisji: Agnieszka Anna Kalisz - Główna Księgowa Dnia 21-08-2015r. o godzinie 8.00 dokonano otwarcia ofert. Wpłynęło ofert - 1: w tym spełniająca wymagania formalne - 1 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Wiesława Sawicka, zam. Augustów. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego, postanowiła zatrudnić Panią Wiesławę Sawicką. Kandydatka posiada wykształcenie zgodne z warunkami określonymi w ogłoszeniu o naborze(ukończone studia licencjackie i magisterskie "Zarządzanie i Marketing)oraz 34-letnie doświadczenie w tym 10-letnie na stanowisku głównego księgowego w obszarze finansów publicznych. Posiada wieloletnią praktyczną znajomość zagadnień księgowych i podatkowych w jednostce budżetowej.

 • Ogłoszenie Konkursu na wolne stanowisko urzędnicze.

  2015-08-05 00:00:00

  Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Żłobku Nr 1 w Augustowie. Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.) Dyrektor Żłobka Nr 1 w Augustowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy. I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): Żłobek Nr 1 w Augustowie ul. Kilińskiego 6 16-300 Augustów II. Określenie stanowiska urzędniczego: Główny Księgowy III. Wymiar etatu: pełny etat IV. Rodzaj umowy: umowa o pracę. 1. Wymagania formalne: a) Posiada obywatelstwo polskie; b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; c) Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; d) Wykształcenie: - ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 5 - letniej praktyki w księgowości, lub - ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadania co najmniej 8 – letniej praktyki w księgowości, lub - wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany na podstawie odrębnych przepisów. 2. Wymagania dodatkowe: a) znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządowych; b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych; c) znajomość przepisów samorządowych; d) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach samorządowych; e) znajomość przepisów płacowych; f) znajomość przepisów ZUS; g) znajomość obsługi programów: VULCAN – płace, księgowość, sigma, Płatnik, Portal GUS, e-deklaracje; h) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych; i) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji; j) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw; k) umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres; l) biegła znajomość obsługi komputera: (Word, Exel, Internet); ł) dodatkowym atutem będzie co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi . c) dokonywanie wstępnej kontroli: - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, d) realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami; e) prowadzenie obsługi żłobka z zakresu płac i rozrachunków z US i ZUS; f) prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz rejestru ilościowego; g) prowadzenie sprawozdawczości GUS z zakresu płac, zatrudnienia, majątku; h) aktualizacja w BIP z zakresu majątku i sprawozdawczości. 4. Wymagane dokumenty: a) list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego; b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem; d) kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem0 potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe; f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych. g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz cv powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w BIP moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 19-08-2015r. do godz. 12.00 w siedzibie Żłobka Nr 1 ul. Kilińskiego 6, 16-300 Augustów w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze głównego księgowego". Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi 21-08-2015r. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w BIP Żłobka nr w Augustowie. Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego w Żłobku Nr 1 w Augustowie zostaną ogłoszone na stronie BIP Żłobek nr 1 w Augustowie. Augustów, dn. 05-08-2015 Dyrektor Żłobka Nr 1 w Augustowie Grażyna Witkowska

Metryka strony

Udostępniający: Żłobek nr 1 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Grażyna Witkowska

Data wytworzenia: 2017-01-02

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2024-04-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-01-09