Metody pracy

METODY PRACY

Realizujemy plany opiekuńczo – wychowawcze - edukacyjne przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno - opiekuńczą – wychowawczą.
Są to plany roczne, kwartalne (podział na pory roku) oraz poprzez realizacją codzienną.
Dominującą formą pracy z małymi dziećmi jest zabawa, podczas której dziecko poznaje  i przeżywa to, czego nie doświadczyłoby w inny sposób.
Zabawa jest elementem kształtującym małe dziecko, rozwija je umysłowo i fizycznie, pozwala nawiązywać kontakty społeczne, wdraża do życia w zbiorowości.

W Żłobku Nr 1 podstawową formą pracy są indywidualne kontakty opiekunek z dziećmi, zabawy i zajęcia rozwijające oraz swobodna aktywność podopiecznych.
Zakres możliwych i wskazanych do wykorzystania zabaw i zajęć jest bardzo obszerny. Najczęściej prowadzonymi zabawami są tu zabawy ruchowe, rytmiczno – muzyczne oraz zabawy dydaktyczne i przede wszystkim formy pracy oparte na indywidualnym kontakcie z dzieckiem.
Wśród zajęć rozwijających opiekunki prowadzą zajęcia ze sfery mowy i rozumienia oraz z zakresu manipulacji  i koordynacji wzrokowo – ruchowej np. układanki mające na celu kształtowanie spostrzegawczości i precyzji ruchu, umożliwiające tworzenie historyjek tematycznych oraz służące kształtowaniu umiejętności mowy. Klocki z których dzieci indywidualnie lub grupowo mogą budować różnorodne formy przestrzenne, służące rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i umiejętności pracy w grupie.
Szczególną uwagę opiekunki inicjują na zaradności i samodzielności dziecka.  Grupy II i III wyposażone są w kąciki tematyczne: fryzjerski, kuchenny, pokój lalek, gabinet lekarski, warsztat ślusarski, dzieci bardzo chętnie biorą w zabawach w małych grupkach po 2 – 3 osoby.

W codziennej pracy stosujemy nowoczesne metody:
• Elementy metody Ruchu Rozwijającego wg W. Sherbone
• Elementy metody Pedagogiki Zabawy
• Elementy metody Jacobsona (metoda relaksacji)


GRUPY:
I Grupa „Gwiazdeczki”
II Grupa „Słoneczka”
III Grupa „Motylki”

Na parterze w głównym budynku znajdują dwa odziały: grupa II – Słoneczka („średniaki”)
i grupa III – Motylki („starszaki”), a na piętrze grupa I – Gwiazdeczki („maluchy”). Wszystkie trzy grupy dziecięce mają własną szatnię dla dzieci i personelu grupowego, kuchenkę grupową, po dwie sale zabaw, osobną sypialnię, jadalnię, łazienkę.
Dwie sale zabaw w grupie umożliwiają dzielenie dzieci na mniejsze podgrupy i przeprowadzanie z nimi zaplanowanych zajęć i zabaw. Urządzenie sal dostosowane jest do potrzeb dzieci. Estetykę sal podnoszą kolorowe kąciki zainteresowań dostosowane do wieku dzieci oraz duża ilość  zabawek wykonanych  ze zdrowego tworzywa nieszkodliwego dla dzieci posiadające atest PZH .
Grupy na dole mają swoje tarasy z wyjściem na plac zabaw, a grupa na górze posiada na całej długości zadaszony taras służący do werandowania dzieci.
Dziecko kończące żłobek potrafi dobrze funkcjonować w roli przedszkolaka.

Wykazuje:
• motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
• zainteresowanie treściami nauczania, chęci poznawania czegoś nowego,
• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania
  z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
• umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
• umiejętność współpracy w grupie,
• umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
• tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
• samodzielność,
• odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Posiada:
• zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób.

Umie:
• cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

Rozumie, zna, przestrzega:
• prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
• zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
• zasady kultury współżycia, postępowania,
• kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
• potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

Nie obawia się:
• występować publicznie,
• reprezentować grupę, żłobek,
• chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
• wykazywać inicjatywy w działaniu,
• wyrażania swoich uczuć.

Komitet w żłobku współpracuje z Panią Dyrektor i opiekunami z placówki.

Współpraca z Rodzicami:
• dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych żłobka
  i środowiska rodzinnego,
• wszechstronny rozwój dziecka,
• nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
• zapoznanie rodziców z realizowanymi w żłobku planami, programami pracy,
• przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w żłobku,
• przekazanie informacji o stanie gotowości przedszkolnej dziecka,
• przekazywanie porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
• wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
• włączenie rodziców dzieci do życia grupy i żłobka,
• zaangażowanie rodziców w prace na rzecz żłobka,
• podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
• ukazanie żłobka jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
• promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Metryka strony

Udostępniający: BIP Żłobka nr 1 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-01-18

Wprowadzający: Administrator BIP Żłobek

Data modyfikacji: 2021-04-22

Opublikował: Administrator BIP Żłobek

Data publikacji: 2016-01-18