Ogłoszenie Konkursu na wolne stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Żłobku Nr 1 w Augustowie. Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.) Dyrektor Żłobka Nr 1 w Augustowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy. I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): Żłobek Nr 1 w Augustowie ul. Kilińskiego 6 16-300 Augustów II. Określenie stanowiska urzędniczego: Główny Księgowy III. Wymiar etatu: pełny etat IV. Rodzaj umowy: umowa o pracę. 1. Wymagania formalne: a) Posiada obywatelstwo polskie; b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; c) Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; d) Wykształcenie: - ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 5 - letniej praktyki w księgowości, lub - ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadania co najmniej 8 – letniej praktyki w księgowości, lub - wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany na podstawie odrębnych przepisów. 2. Wymagania dodatkowe: a) znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządowych; b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych; c) znajomość przepisów samorządowych; d) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach samorządowych; e) znajomość przepisów płacowych; f) znajomość przepisów ZUS; g) znajomość obsługi programów: VULCAN – płace, księgowość, sigma, Płatnik, Portal GUS, e-deklaracje; h) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych; i) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji; j) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw; k) umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres; l) biegła znajomość obsługi komputera: (Word, Exel, Internet); ł) dodatkowym atutem będzie co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi . c) dokonywanie wstępnej kontroli: - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, d) realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami; e) prowadzenie obsługi żłobka z zakresu płac i rozrachunków z US i ZUS; f) prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz rejestru ilościowego; g) prowadzenie sprawozdawczości GUS z zakresu płac, zatrudnienia, majątku; h) aktualizacja w BIP z zakresu majątku i sprawozdawczości. 4. Wymagane dokumenty: a) list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego; b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem; d) kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem0 potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe; f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych. g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz cv powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w BIP moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 19-08-2015r. do godz. 12.00 w siedzibie Żłobka Nr 1 ul. Kilińskiego 6, 16-300 Augustów w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze głównego księgowego". Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi 21-08-2015r. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w BIP Żłobka nr w Augustowie. Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego w Żłobku Nr 1 w Augustowie zostaną ogłoszone na stronie BIP Żłobek nr 1 w Augustowie. Augustów, dn. 05-08-2015 Dyrektor Żłobka Nr 1 w Augustowie Grażyna Witkowska

Metryka strony

Udostępniający: BIP Żłobka nr 1 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Grażyna Witkowska

Wprowadzający: Grażyna Witkowska

Data modyfikacji: 2015-08-05

Opublikował: Grażyna Witkowska

Data publikacji: 2015-08-05